ALGEMENE VERKOOP- EN DIENSTVERLENINGS-VOORWAARDEN ADRIAANS HANDEL EN BESTRATING B.V. TE MILHEEZE, INGESCHREVEN IN HET HANDELSREGISTER ONDER NUMMER 69014302

Artikel 1 – Toepasselijkheid voorwaarden

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of overeenkomsten door Adriaans Handel en Bestrating BV gedaan aan of aangegaan met derden (hierna individueel aangeduid als “de Afnemer”) alsmede op de uitvoering daarvan, en met uitsluiting van eventuele door de Afnemer gehanteerde voorwaarden. Op afwijkende bedingen kan door de Afnemer slechts een beroep worden gedaan indien deze door Adriaans Handel en Bestrating BV schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2 – Offertes en orderbevestigingen

2.1. Alle aanbiedingen van Adriaans Handel en Bestrating BV zijn vrijblijvend. Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door de Afnemer zijn onherroepelijk.

2.2. Adriaans Handel en Bestrating BV is pas gebonden indien zij de order schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering is begonnen.

2.3. Onjuistheden in de orderbevestiging van Adriaans Handel en Bestrating BV dienen binnen 3 dagen na de datum van de orderbevestiging schriftelijk aan Adriaans Handel en Bestrating BV te worden bericht, bij gebreke waarvan de orderbevestiging geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven en de Afnemer daaraan gebonden is.

2.4. Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met haar personeel binden Adriaans Handel en Bestrating BV alleen indien zij dit schriftelijk heeft bevestigd.

2.5. Deze algemene voorwaarden zijn op eventuele wijzigingen van de overeenkomst integraal van toepassing.

2.6. Door Adriaans Handel en Bestrating BV aan de Afnemer bij of na de offerte ter kennis gebrachte afbeeldingen, tekeningen, monsters, gewichtsvermeldingen, (technische) specificaties en overige gegevens, al dan niet opgenomen in prospectussen, catalogi, circulaires, advertenties en prijslijsten, hebben het karakter van een benaderende aanduiding. Daaraan ontleende gegevens verbinden slechts indien uitdrukkelijk overeengekomen.

2.7. Indien een offerte niet tot het aangaan van een overeenkomst leidt tussen Adriaans Handel en Bestrating en de Afnemer, heeft Adriaans Handel en Bestrating BV de mogelijkheid de

Afnemer de kosten van het vervaardigen van de offerte in rekening te brengen.

Artikel 3 – Prijzen

3.1. Door Adriaans Handel en Bestrating BV opgegeven of met Adriaans Handel en Bestrating BV overeengekomen prijzen zijn inclusief verpakkingskosten en transportkosten, maar exclusief

BTW, in- en uitvoerrechten, accijnzen en andere belastingen of heffingen opgelegd of geheven met betrekking tot de producten.

3.2. Indien na het aanbod en/of het tot stand komen van een overeenkomst kostprijsbepalende

factoren wijzigen, is Adriaans Handel en Bestrating BV gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen.

Artikel 4 – Betaling

4.1. Elke overeenkomst van koop en verkoop wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat uit in te winnen informatie de kredietwaardigheid van de Afnemer blijkt. Adriaans Handel en Bestrating BV is te allen tijde gerechtigd van de Afnemer een zekerheidsstelling te harer genoegen – al dan niet in de vorm van een onherroepelijke letter of credit of bankgarantie – te eisen voor de tijdige en algehele voldoening van zijn betalings- en andere verplichtingen.

4.2. Adriaans Handel en Bestrating BV is te allen tijde gerechtigd uitsluitend tegen contante betaling of onder rembours te leveren.

4.3. Onverminderd het bepaalde in de leden 1 en 2 is de Afnemer verplicht de koopprijs

binnen dertig dagen na factuurdatum, zonder korting, opschorting of verrekening door overmaking op een bankrekening van Adriaans Handel en Bestrating BV te voldoen. Indien de Afnemer consument is, is het verbod van korting, opschorting of verrekening niet van toepassing.

4.5. Nalatigheid van de Afnemer terzake van het afnemen van de zaken laat zijn betalingsverplichtingen onverlet. Adriaans Handel en Bestrating BV is steeds bevoegd om alles wat zij aan de Afnemer schuldig is te verrekenen met wat de Afnemer en/of aan de Afnemer gelieerde ondernemingen, al dan niet opeisbaar, aan Adriaans Handel en Bestrating BV schuldig is/zijn.

4.6. Indien de Afnemer op de vervaldag niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, is hij direct in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist. In dat geval is de Afnemer aansprakelijk voor alle door Adriaans Handel en Bestrating BV geleden en te lijden schade.

4.7. Indien in gedeelten wordt geleverd, is Adriaans Handel en Bestrating BV niet tot verdere levering verplicht dan nadat de op de reeds gedane deelleveringen betrekking hebbende facturen zijn betaald, onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel.

4.8. Vanaf het moment van verzuim zoals bepaald in lid 3 van dit artikel is koper de wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien verkoper in verband met niet-tijdige betaling (buiten)gerechtelijke maatregelen dient te nemen, komen alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van koper, welke tenminste 15% van de openstaande vordering met een minimum van EUR 150,00 bedragen, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding.

4.9. De kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn voor rekening van de Afnemer.

4.10. Door de Afnemer gedane betalingen strekken eerst ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

4.11 Het gehele factuurbedrag is onmiddellijk en integraal opeisbaar bij niet stipte betaling van een overeengekomen termijn op de vervaldag, evenals indien de Afnemer in staat van faillissement geraakt, (voorlopige) surséance van betaling vraagt, de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) op hem van toepassing wordt verklaard en/of wanneer enig beslag op de zaken en/of vorderingen van de Afnemer wordt gelegd. Indien een van bovengenoemde situaties intreedt, is de Afnemer gehouden Adriaans Handel en Bestrating BV hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Artikel 5 – Conformiteit

5.1 Alle opgaven door Adriaans Handel en Bestrating BV van hoeveelheden, kleuren, kwaliteit, prestaties en/of andere aanduidingen met betrekking tot haar producten worden met zoveel mogelijk zorg gedaan. Adriaans Handel en Bestrating BV kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. De Afnemer dient de overeenstemming met door Adriaans Handel en Bestrating BV opgegeven of met Adriaans Handel en Bestrating BV overeengekomen hoeveelheden en/of andere aanduidingen bij inontvangstneming van de producten te controleren.

5.2 De Afnemer dient zich er van te vergewissen dat de door hem te bestellen en/of bestelde producten en de daarbij behorende verpakking, etikettering en andere informatie voldoen aan alle in het land van bestemming daaraan gestelde voorschriften van overheidswege. Het gebruik van de producten en de conformiteit met de bepalingen van overheidswege is voor risico van de Afnemer.

Artikel 6 – Levertijd

6.1. Overeengekomen levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering moet Adriaans Handel en Bestrating BV derhalve schriftelijk in gebreke worden gesteld.

6.2. Overschrijding van de levertijd verplicht Adriaans Handel en Bestrating BV niet tot enige schadevergoeding maar geeft de Afnemer na schriftelijke ingebrekestelling waarbij alsnog een redelijke termijn voor de nakoming is gesteld, het recht de overeenkomst te ontbinden.

6.3. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de nakoming van de overeenkomst door Adriaans Handel en Bestrating BV bestelde zaken. Indien buiten de schuld van Adriaans Handel en Bestrating BV vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkzaamheden en/of doordat voor de uitvoering van de overeenkomst bestelde zaken niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zo ver nodig verlengd.

6.4. De zaken gelden ten aanzien van de levertijd als geleverd wanneer zij voor verzending gereed zijn, een en ander nadat de Afnemer daarvan schriftelijk in kennis is gesteld.

6.5. Onverminderd het elders in deze voorwaarden met betrekking tot verlenging van de levertijd bepaalde, wordt de levertijd verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van Adriaans Handel en Bestrating BV ontstaat ten gevolge van niet voldoening door de Afnemer aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vragen medewerking met betrekking tot uitvoering van de overeenkomst.

6.6. Wanneer een gedeelte van de bestelling gereed is, kan Adriaans Handel en Bestrating BV te zijner keuze dit gedeelte leveren dan wel eerst leveren wanneer de gehele bestelling gereed is, onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel.

6.7. Blijft de Afnemer na sommatie in gebreke om mee te werken aan inontvangstneming van de zaken, dan kan Adriaans Handel en Bestrating BV te zijner keuze hetzij leveren op een door hem te bepalen tijdstip hetzij de overeenkomst dan wel het nog onuitgevoerde deel van de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat ingebrekestelling is vereist, ontbonden verklaren onverminderd zijn recht op schadevergoeding en vergoeding van marktconforme opslagkosten.

Tot het moment van levering of ontbinding worden de zaken voor rekening en risico van Afnemer bij Adriaans Handel en Bestrating BV of een derde opgeslagen.

Artikel 7 – Niet toerekenbare tekortkomingen (overmacht)

7.1. Indien Adriaans Handel en Bestrating BV door omstandigheden, opgekomen buiten haar schuld en risicosfeer na het sluiten van de overeenkomst, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is zij bevoegd de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten. De Afnemer heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente. Onder dergelijke omstandigheden worden in elk geval verstaan: oorlog, oorlogsgevaar, werkstakingen, brand, oproer, molest, aardbeving, waterschade, overstroming, ongeval of ziekte van personeel, diefstal door derden, bedrijfs- of machinestoring, stagnatie in het vervoer, storende wettelijke bepalingen, beperkingen van invoer/uitvoer, door Adriaans Handel en Bestrating BV onvoorziene problemen bij levering van energie, productie of transport en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Adriaans Handel en Bestrating BV afhankelijk is, zoals de niet of niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door Adriaans Handel en Bestrating BV zijn ingeschakeld.

7.2 Indien Adriaans Handel en Bestrating BV bij het intreden van de overmachtsituatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het al geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

7.3 Indien sprake is van een overmachtsituatie is Adriaans Handel en Bestrating BV bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de overmachtsituatie langer dan 6 weken duurt, dan is ook de Afnemer bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden.

Artikel 8 – Levering, risico-overgang en vervoer

8.1. De Afnemer draagt het risico van de door hem bestelde zaken vanaf het ogenblik waarop deze aan hem zijn afgeleverd. Worden de zaken naar de Afnemer vervoerd dan zijn de zaken aan hem afgeleverd op het moment waarop de eerste vervoerder de zaken heeft overgenomen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

8.2. Overleveringen tot ca. 5% moeten worden geaccepteerd. Bij bestelling wordt Afnemer geacht minimaal 5% snij- en breukverlies te aanvaarden.

8.3. Tenzij anders is overeengekomen, bepaalt Adriaans Handel en Bestrating BV de wijze van vervoer.

8.4. Indien vervoer der zaken voor risico voor Adriaans Handel en Bestrating BV is, sluit Adriaans Handel en Bestrating BV een verzekering af ter dekking van het risico van breuk, verlies, vermissing of diefstal der zaken tijdens het vervoer. In dat geval is de Afnemer verplicht het geleverde bij aankomst te onderzoeken; in geval zich een verzekerd evenement als hiervoor in de eerste zin bedoeld heeft voorgedaan, is de Afnemer verplicht daarvan onverwijld door de vervoerder aantekening op het betreffende document te laten maken, dat eveneens onverwijld naar Adriaans Handel en Bestrating BV moet worden verzonden, en zich terstond met Adriaans Handel en Bestrating BV in verbinding te stellen.

8.5. In geval Adriaans Handel en Bestrating BV conform het bepaalde in lid 3 een verzekering heeft afgesloten, is hij gehouden een eventuele verzekeringsuitkering aan de Afnemer door te betalen; hij is niet gehouden tot enige andere prestatie.

8.6 Alle materialen worden gelost naast de auto op een voor de vrachtauto, uitsluitend via een verharde weg, goed bereikbare plaats. De losplaats wordt in overleg met de chauffeur bepaald. Indien het werk of het magazijn van de klant niet bereikbaar zijn voor de vrachtauto dan lossen we op een plek zo dicht mogelijk in de buurt van het losadres, een en ander ter beoordeling van de vervoerder/chauffeur.

Artikel 9 – Reclames

9.1. Adriaans Handel en Bestrating BV staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde producten in overeenstemming met hetgeen de Afnemer krachtens de overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door Adriaans Handel en Bestrating BV geleverde producten als gevolg van fabricage-, materiaal-, en/of verpakkingsfouten, dan zal Adriaans Handel en Bestrating BV de betrokken producten geheel of gedeeltelijk vervangen dan wel een redelijke prijsreductie toepassen, een en ander ter keuze en uitsluitend ter beoordeling van Adriaans Handel en Bestrating BV. Deze garantie geldt gedurende een periode van maximaal 12 maanden dan wel zoveel korter als uit de op het product aangegeven expiratiedatum blijkt. Indien de Afnemer consument is, geldt dat de garantie geldt gedurende een periode van maximaal 24 maanden dan wel zoveel korter

als uit de op het product aangegeven expiratiedatum blijkt.

9.2. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die optreden in of (mede) het gevolg zijn van:

het door (personeel van) de Afnemer niet in acht nemen van aanwijzingen of voorschriften;
ander gebruik dan het normale voorziene gebruik;
onoordeelkundig bewaren of gebruik door de Afnemer het mengen van producten dan wel gebruik van producten in een andere dan de originele staat;
de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van toegepaste materialen.
Adriaans Handel en Bestrating BV aanvaardt geen reclames, in welke zin dan ook, wanneer door de Afnemer de goederen zijn verwerkt, toegepast, gewijzigd, veranderd etc.
9.3. De Afnemer dient de geleverde producten meteen na ontvangst nauwkeurig te inspecteren, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of vervanging.

9.4. Een eventuele reclame met betrekking tot de hoeveelheid geleverde producten en transportschade dient bij aflevering op de vrachtbrief dan wel afleverbon te worden aangetekend, bij gebreke waarvan de vrachtbrief dan wel afleverbon dwingend bewijs tegen de Afnemer opleveren van het feit dat de juiste hoeveelheid producten zijn ontvangen en dat deze producten in goede staat verkeerden en vrij van transportschade zijn ontvangen.

9.5. De Afnemer – voor zover hij geen consument is – dient binnen 8 dagen nadat een gebrek zich na levering voordoet schriftelijk bij Adriaans Handel en Bestrating BV te reclameren. Bij gebreke van tijdige reclame vervalt elke aanspraak op Adriaans Handel en Bestrating BV .

9.6. Indien de Afnemer reclameert is hij verplicht Adriaans Handel en Bestrating BV in de gelegenheid te stellen de producten te (laten) inspecteren om de tekortkoming vast te stellen. De Afnemer is verplicht om de producten waarover is gereclameerd ter beschikking van Adriaans Handel en Bestrating BV te houden, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of vervanging.

9.7. Retourzending aan Adriaans Handel en Bestrating BV van verkochte producten, is slechts toegestaan na verkrijging van de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Adriaans Handel en Bestrating BV en indien de producten duidelijk herkenbaar zijn als zijnde een retourzending en de producten en verpakkingen zich nog in de originele staat bevinden.

9.8. Retourzendingen naar aanleiding van transportschade worden uitsluitend door Adriaans Handel en Bestrating BV geaccepteerd indien de producten in een originele niet geopende verpakking zijn verpakt en derhalve niet gebruikt zijn.

9.9. Retourzending van producten waarvan de expiratiedatum is verstreken of die voor de Afnemer op maat zijn gemaakt is niet mogelijk.

9.10. De producten blijven te allen tijde (ook tijdens retourzending) voor rekening en risico van de Afnemer.

9.11. De Afnemer dient het transport van de retourzending zelf te regelen en de hiermee gepaard gaande kosten zelf te dragen. Eventuele bijzondere verzend- en/ of andere instructies van Adriaans Handel en Bestrating BV voor de retourzendingen dienen te allen tijde in acht te worden genomen.

9.12. Eventuele gebreken betreffende een deel van de geleverde producten geven de Afnemer geen recht tot afkeuring of weigering van de gehele partij geleverde producten.

9.13. De Afnemer – voor zover hij geen consument is – dient eventuele onjuistheden in facturen van Adriaans Handel en Bestrating BV binnen 5 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan Adriaans Handel en Bestrating BV mede te delen, bij gebreke waarvan de Afnemer geacht wordt de factuur te hebben goedgekeurd.

9.14. Reclames schorten de betalingsverplichtingen van de Afnemer niet op.

9.15. Na constatering van een tekortkoming in een product is de Afnemer verplicht om al datgene te doen dat schade voorkomt of beperkt, eventuele onmiddellijke staking van gebruik en verhandeling daaronder uitdrukkelijk begrepen.

Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud

10.1. Adriaans Handel en Bestrating BV behoudt zich de eigendom van de geleverde en de te leveren producten voor, totdat haar vorderingen uit welke hoofde dan ook ter zake van alle geleverde en te leveren producten geheel door de Afnemer zijn voldaan, waaronder begrepen de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van een of meer overeenkomsten.

10.2. Indien de Afnemer in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen krachtens (een) overeenkomst met Adriaans Handel en Bestrating BV , is Adriaans Handel en Bestrating BV gerechtigd de haar toebehorende producten op kosten van de Afnemer te (laten) terughalen van de plaats waar zij zich bevinden.

10.3. De Afnemer is niet gerechtigd de nog niet betaalde producten te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen anders dan in het kader van de normale bedrijfsuitoefening.

10.4. Zolang de eigendom van door Adriaans Handel en Bestrating BV geleverde zaken nog niet op de Afnemer is overgegaan, is de Afnemer verplicht de zaken, die Adriaans Handel en Bestrating BV s eigendom zijn, met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van leverancier te bewaren en naar behoren tegen brand en diefstal te verzekeren. De Afnemer is verplicht Adriaans Handel en Bestrating BV de polis en de bewijzen van betaling van de verzekeringspremie desgevraagd ter inzage te verstrekken.

10.5. De Afnemer komt jegens Adriaans Handel en Bestrating BV geen retentierecht op de door Adriaans Handel en Bestrating BV geleverde producten toe. Op de afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van de Afnemer zijn overgegaan en zich nog in handen van de Afnemer bevinden, behoudt Adriaans Handel en Bestrating BV zich hierbij reeds nu voor alsdan bezitloos pandrecht voor tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in artikel 3:92 lid 2 BW vermelde, die Adriaans Handel en Bestrating BV uit welke hoofde dan ook nog tegenover de Afnemer mocht hebben.

10.6. De Afnemer is verplicht onverwijld telefonisch mededeling te doen van aanspraken van derden op onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken alsmede van pogingen van derden om onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken in hun macht te krijgen of daarop beslag te leggen. De Afnemer is voorts verplicht een mededeling als voornoemd per omgaande schriftelijk aan Adriaans Handel en Bestrating BV te bevestigen

Artikel 11 – Doorverkoop, boetebeding en controle

11.1. Zolang de geleverde zaken nog niet volledig betaald zijn, is de Afnemer niet bevoegd de zaken door te verkopen, te leveren of te verpanden of te verwerken of bewerken of op andere wijze, onder welke titel ook, al dan niet om niet en al dan niet in gebruik, aan een ander over te dragen of te zijnen beschikking te stellen. Behoudens andersluidend bericht van Adriaans Handel en Bestrating BV is de Afnemer echter bevoegd de zaken door te (doen) verkopen en/of te (doen) leveren in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening.

11.2. De Afnemer die handelt in strijd met het bepaalde in het eerste lid verbeurt ten gunste van Adriaans Handel en Bestrating BV een boete voor iedere handeling die onder een van de aldaar vermelde verboden valt, onverminderd het recht op schadevergoeding van Adriaans Handel en Bestrating BV. De boete is gelijk aan tweemaal het factuurbedrag, echter minimaal € 250 per handeling.

11.3. Adriaans Handel en Bestrating BV is bevoegd een onafhankelijk accountant controle te doen uitoefenen in de boeken van de Afnemer teneinde aldus te kunnen nazien op de

naleving van het in het eerste lid bepaalde.

Artikel 12 – Bruikleenvoorwaarden

12.1 Adriaans Handel en Bestrating BV kan met de Afnemer overeenkomen dat zij producten in het kader van bruikleen ter beschikking stelt aan de Afnemer. De eigendom van de producten die in het kader van bruikleen aan de Afnemer ter beschikking worden gesteld blijft berusten bij Adriaans Handel en Bestrating BV.

12.2 De producten die Adriaans Handel en Bestrating BV in bruikleen ter beschikking stelt of heeft gesteld aan de Afnemer mogen door de Afnemer enkel worden gebruikt voor de showroom of showtuin van die Afnemer.

12.3 Het is de Afnemer verboden om de in bruikleen ontvangen producten in onderbruikleen aan een derde te geven.

12.4 De Afnemer is verplicht als een goed huisvader voor de producten te zorgen en deze te onderhouden, deze slechts in overeenstemming met de bestemming te gebruiken, en deze op zijn kosten te verzekeren en verzekerd te houden tegen schade door brand, (onverwachte) weersomstandigheden en diefstal.

12.5 De bruikleentermijn van de ter beschikking gestelde producten is maximaal vijf (5) jaren. Deze termijn gaat in op de dag dat de producten aan de aan de Afnemer door Adriaans Handel en Bestrating BV ter beschikking zijn gesteld.

12.6 De bruikleenovereenkomst eindigt van rechtswege door het verstrijken van de bepaalde tijd waarvoor de deze is aangegaan, maar in ieder geval als de maximale bruikleentermijn is verstreken.

12.7 Gedurende de duur van de bruikleenovereenkomst en, als partijen geen duur zijn overeengekomen, gedurende de maximale bruikleentermijn, heeft Adriaans Handel en Bestrating BV het recht om de bruikleenovereenkomst tussentijds schriftelijk, zonder opgave van redenen en zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen.

12.8 Na het eindigen van de bruikleenovereenkomst heeft Adriaans Handel en Bestrating BV het recht om de geleverde producten bij de Afnemer op te halen. Na het eindigen van de bruikleenovereenkomst dient Adriaans Handel en Bestrating BV binnen 3 maanden schriftelijk aan de Afnemer mede te delen of zij de ter beschikking gestelde producten zal komen ophalen. Maakt Adriaans Handel en Bestrating BV van deze mogelijkheid geen gebruikt, geeft zij haar eigendom van de ter beschikking gestelde producten kennelijk prijs aan de Afnemer.

12.9 De producten die in bruikleen door Adriaans Handel en Bestrating BV ter beschikking worden gesteld aan de Afnemer moeten ongeschonden en goed gereinigd zijn op het moment dat Adriaans Handel en Bestrating BV die producten komt ophalen.

12.10 Adriaans Handel en Bestrating BV heeft het recht om te bepalen of de in bruikleen ter beschikking gestelde producten gedurende de (overeengekomen) bruikleentermijn (tussentijds) vervangen moeten worden en heeft het recht om tot vervanging over te gaan. De Afnemer verleent in die gevallen zijn medewerking om deze rechten uit te oefenen. Bij vervanging van de ter beschikking gestelde producten door onzorgvuldig handelen door de Afnemer kan Adriaans Handel en Bestrating BV beslissen dat de kosten voor herstel en vervanging van die producten worden doorberekend aan de Afnemer.

12.11 De artikelen 2, 8, 14 en 17 van deze algemene voorwaarden zijn op de bruikleenovereenkomst van overeenkomstige toepassing.

Artikel 13 – Annulering

De Afnemer mag een gegeven order niet annuleren. Indien de Afnemer een gegeven order desondanks geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden alle met het oog op de uitvoering van deze order redelijkerwijs gemaakte kosten, de werkzaamheden van Adriaans Handel en Bestrating BV en de winstderving door Adriaans Handel en Bestrating BV te vermeerderen met BTW, aan Adriaans Handel en Bestrating BV te vergoeden.

Artikel 14 – Advisering

14.1. Alle door Adriaans Handel en Bestrating BV gegeven adviezen en door Adriaans Handel en Bestrating BV verstrekte mededelingen en opgaven over onder meer de eigenschappen van door Adriaans Handel en Bestrating BV te leveren producten zijn geheel vrijblijvend en worden door Adriaans Handel en Bestrating BV verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. Adriaans Handel en Bestrating BV verleent terzake geen enkele garantie.

14.2. Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit informatieverstrekking en/of advisering door Adriaans Handel en Bestrating BV, is Adriaans Handel en Bestrating BV niet aansprakelijk. De Afnemer vrijwaart Adriaans Handel en Bestrating BV tegen alle aanspraken van derden ter zake, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Adriaans Handel en Bestrating BV .

Artikel 15 – Aansprakelijkheid

15.1. Buiten het bepaalde in artikel 5 heeft de Afnemer geen enkele aanspraak op Adriaans Handel en Bestrating BV wegens gebreken in of met betrekking tot de door Adriaans Handel en Bestrating BV geleverde producten. Adriaans Handel en Bestrating BV is derhalve niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade, waaronder begrepen persoons- en zaakschade, immateriële schade, gevolgschade (gederfde inkomsten, stagnatieschade e.d.) en iedere andere schade, ontstaan door welke oorzaak ook, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet van Adriaans Handel en Bestrating BV.

15.2. Adriaans Handel en Bestrating BV is eveneens niet aansprakelijk in de hierboven bedoelde zin voor handelingen van haar werknemers of andere personen die binnen haar risicosfeer vallen, hierbij inbegrepen (grove) schuld of opzet van deze personen.

15.3. Schade aan producten veroorzaakt door beschadiging of vernieling van verpakking is voor rekening en risico van de Afnemer.

15.4. Adriaans Handel en Bestrating BV is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:

het niet dan wel niet correct en/of volledig opvolgen van door haar gegeven dan wel uitdrukkelijk op de verpakkingen van producten vermelde instructies en/of gebruiksaanwijzingen;
het overpakken dan wel opnieuw verpakken van de producten;
het in een andere dan de originele staat gebruiken of door verkopen van de producten.
15.5 In alle gevallen waarin Adriaans Handel en Bestrating BV gehouden is tot betaling van schadevergoeding, zal deze nooit hoger zijn dan de factuurwaarde (exclusief BTW) van de geleverde zaken in verband waarmee schade is veroorzaakt, met een maximum van EUR 25.000,-. Indien de schade gedekt is door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Adriaans Handel en Bestrating BV, zal de schadevergoeding bovendien nooit hoger zijn dan het bedrag dat in het betreffende geval daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd.

15.6. Indien Adriaans Handel en Bestrating BV op basis van haar op dat moment bekende feiten en/of omstandigheden overgaat tot uitoefening van een opschortings- of ontbindingsrecht, terwijl nadien onherroepelijk komt vast te staan dat de uitoefening van dit recht ten onrechte is geschied, is Adriaans Handel en Bestrating BV niet aansprakelijk en niet gehouden tot enigerlei vergoeding van schade over te gaan, behoudens in geval van opzet of grove schuld harerzijds.

15.7. Iedere vordering op Adriaans Handel en Bestrating BV, tenzij deze door Adriaans Handel en Bestrating BV is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

15.8. De Afnemer vrijwaart Adriaans Handel en Bestrating BV, haar werknemers en haar voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen tegen iedere aanspraak van derden, aanspraken gebaseerd op productaansprakelijkheid daaronder begrepen, in verband met de uitvoering door Adriaans Handel en Bestrating BV van de overeenkomst, ongeacht de oorzaak, alsmede tegen de daaruit voor Adriaans Handel en Bestrating BV voortvloeiende kosten.

Artikel 16 – Vertegenwoordiging

Indien de Afnemer namens een of meerdere anderen optreedt is hij, onverminderd de aansprakelijkheid van die anderen, tegenover Adriaans Handel en Bestrating BV aansprakelijk als ware hij zelf Afnemer.

Artikel 17 – Intellectuele eigendom

17.1. Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de producten en de benamingen daarvan, en met betrekking tot alles wat Adriaans Handel en Bestrating BV ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen verpakkingen, handleidingen, reclamemateriaal en afbeeldingen, komen toe aan Adriaans Handel en Bestrating BV.

17.2. Het is de Afnemer niet toegestaan om gebruik te maken van de handelsnamen, merken, logo’s en andere aanduidingen van Adriaans Handel en Bestrating BV, tenzij de Afnemer hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Adriaans Handel en Bestrating BV ontvangt. In dit laatste geval zal de Afnemer zich houden aan de richtlijnen en instructies van Adriaans Handel en Bestrating BV met betrekking tot het gebruik van de merken, logo’s en andere aanduidingen van Adriaans Handel en Bestrating BV.

17.3. Het is de Afnemer niet toegestaan om enige aanduiding omtrent octrooien, auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de producten te verwijderen of te wijzigen.

Artikel 18 – Slotbepalingen; toepasselijk recht en geschillen

18.1. Op alle overeenkomsten die door Adriaans Handel en Bestrating BV worden gesloten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Versie 01 mei 2019